เป็นข้อมูลที่ใช้กันภายในครอบครัว ล้อวงศ์งาม ของเรา

ภาษาอังกฤษเราเขียนต่างกันไปตามแต่ละคนบางคนเขียน Lorwongam, Lorwongngam, Lorwong-ngam มีทั้งสามแบบแตกต่างกันไป